Verkoopvoorwaarden iZi makelaars

 1. Artikel 1 - Totstandkoming van de opdracht en toepasselijke voorwaarden

  1. De opdracht aan iZi makelaars geldt als gegeven zodra de opdrachtgever deze digitaal/elektronisch heeft verstrekt via de website van iZi makelaars.: www.izimakelaars.nl
  2. Tegenover de opdrachtgever geldt uitsluitend iZi Makelaars als opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgeoefend) en artikel 7:407 lid 2 BW (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven) is uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn op de opdracht aan iZi makelaars de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM d.d. 1 februari 2010 van toepassing. Dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.5. Een afschrift van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM treft u als bijlage aan bij deze Verkoopvoorwaarden IZI Makelaars. Deze is ook te downloaden via de website www.izimakelaars.nl of via de website www.nvm.nl
  4. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of in het geval dat de opdrachtgever een rechtspersoon is, zijn op de opdracht aan IZI Makelaars de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers versie februari 2011 van toepassing. Dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.5. Een afschrift van de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers treft u als bijlage aan bij deze Verkoopvoorwaarden iZi Makelaars Deze is ook te downloaden via de website www.izimakelaars.nl of via de website www.nvm.nl
  5. Omdat iZi makelaars NVM-lid is, is zij verplicht de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM of de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers met u overeen te komen. Deze voorwaarden bieden op een aantal plaatsen de mogelijkheid om daarvan af te wijken. Dit om de makelaar en zijn opdrachtgever de vrijheid te bieden om op onderdelen andere of aanvullende afspraken te maken. In verband met haar specifieke dienstverlening maakt IZI Makelaars gebruik van deze mogelijkheid. Om deze reden zijn op de door IZI Makelaars met haar opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ook de Verkoopvoorwaarden IZI Makelaars van toepassing. Deze bepalingen gelden, waar mogelijk, in plaats van en overigens in aanvulling op het daarover bepaalde in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM voor de opdrachtgever als bedoeld in artikel 1.3 of in aanvulling op het daarover bepaalde in de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers voor de opdrachtgever als bedoeld in artikel 1.4.
  6. Op de in artikel 1 genoemde voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke personen en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan BRIX IZI zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege iZi makelaars zijn betrokken.
 2. Artikel 2 - Omvang opdracht/door iZi Makelaars te verlenen diensten

  1. De opdracht is ondeelbaar en omvat de volgende werkzaamheden:
   • eenmalig een beoordeling van de waarde van de betreffende woning zoals omschreven in artikel 2.4;
   • coördinatie samenstelling juridisch dossier;
   • een inhoud- en oppervlakte berekening van de woning conform de verplichte NVM meetinstructie bij de meetnorm NEN 2580;
   • een analyse van de verkoopcijfers in de directe omgeving van de woning;
   • het aanleveren van een verkoopadvies;
   • het adviseren van een vraagprijs voor de betreffende woning;
   • het aanmaken van een NVM vragenlijst;
   • begeleiding door een eigen NVM makelaar die ook persoonlijk contact met potentiële kopers onderhoudt;
   • advies ten aanzien van de verkoopmethodiek en de verkoopstrategie;
   • online klantendossier via INLOG iZi makelaars;
   • gelegenheid tot periodiek contact over de voortgang van de verkoop aan de hand van Funda statistieken;
   • het gedurende één jaar beschikbaar stellen van marketingmiddelen, zoals aanmelding in de centrale NVM- computer, plaatsing met een enkele vermelding op www.brixizi.nl en Funda.nl, verkoopborden en/of biljetten en digitale brochures;
   • woningpresentatie op Facebook en Twitter;
   • herinneringsmail bij o.a. bezichtigingen; – belangstelling potentiële kopers achterhalen met email contact;
   • mogelijkheid toto deelname aan open huizen dagen;
   • onbeperkt aanpassen van foto’s, tekst en vraagprijs mits deze aanpassingen naar het oordeel van IZI Makelaars verkoopbevorderend werken;
   • mondeling en/of per e-mail advies over en het voeren van onderhandelingen;
   • de schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst door iZi makelaars Dit tenzij de koper bij het uitbrengen van zijn bod heeft voorgesteld dat een derde op zijn kosten de koopovereenkomst schriftelijk vastlegt en de opdrachtgever daar mee heeft ingestemd of indien sprake is van de uitzondering als genoemd in artikel 2.2.;
   • indien iZi makelaars de koopovereenkomst heeft opgesteld: bewaking van de termijn voor ondertekening van de koopovereenkomst en aanmaken van alerts voor de termijn voor het stellen van de bankgarantie of het storten van de waarborgsom en de termijn voor het aflopen van eventuele ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst;
  2. Voor opdrachten met betrekking tot verkoop van woningen in Amsterdam geldt een uitzondering. Daar is het gebruikelijk dat de koopovereenkomst wordt opgesteld door een notaris die wordt aangewezen en betaald door de koper. Om die reden stelt BRIX IZI geen koopovereenkomsten op met betrekking tot woningen in Amsterdam. En maakt het opstellen van de koopovereenkomst en de controle op de ondertekening daarvan geen deel uit van de door de opdrachtgever met iZi makelaars gesloten overeenkomst van opdracht.
  3. iZi makelaars voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgever uit. IZI Makelaars mag de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder haar verantwoordelijkheid, laten uitvoeren. Om die reden mag iZi makelaars de aan haar beschikbaar gestelde gegevens met deze anderen delen.
  4. Onder beoordeling van de waarde van de woning wordt verstaan het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. De beoordeling van de waarde omvat geen bouwkundige keuring. Het rapport wordt uitgebracht aan de opdrachtgever. BRIX IZI aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid voor de inhoud van dat rapport. Het staat de opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking te stellen aan derden, mits hij deze derden duidelijk maakt dat iZi makelaars ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt. iZi makelaars mag het rapport alleen na overleg met de opdrachtgever ter beschikking stellen aan derden.
  5. Onderdeel van de opdracht aan iZi makelaars is dat de woning te koop wordt aangeboden onder vermelding van “kosten koper”. Daarmee wordt beoogd de met de overdracht van de woning gemoeide kosten van derden (zoals, maar niet beperkt tot, kosten notaris en kosten kadaster) en de verschuldigde overdrachtsbelasting voor rekening van de koper te brengen. Na advisering door iZi makelaars bepaalt de opdrachtgever zelf de te hanteren vraagprijs kosten koper.
  6. De ingevolge artikel 2.1 door iZi makelaars op te stellen koopovereenkomst zal de daarvoor gebruikelijke bedingen bevatten, aangevuld met de bijzonderheden van de door verkoper met koper gesloten koop.
  7. Indien verkoper er op verzoek van koper mee instemt dat de koopovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd door een ander dan door BRIX IZI, behoort het schriftelijk vastleggen van de koopovereenkomst én de controle op de ondertekening daarvan niet langer tot de opdracht aan iZi makelaars Dit geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het in artikel 5.1 genoemde vaste bedrag, de in artikel 5.4, 5.5 en 5.6 genoemde extra kosten of een gedeelte daarvan. Indien een ander dan iZi makelaars. de koopovereenkomst schriftelijk vastlegt, zal IZI Makelaars de transactiegegevens en belangrijke documentatie met betrekking tot de gesloten koop per e-mail toezenden aan zowel de opdrachtgever als de koper. De vervulling van de opdracht door iZi makelaars is daarmee dan voltooid. iZi makelaars is in dat geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden in de koopovereenkomst.
  8. Andere werkzaamheden dan opgesomd in artikel 2.1 vallen niet onder de door iZi makelaars geaccepteerde opdracht.
  9. Indien de opdrachtgever van meer of andere diensten gebruik wenst te maken dan de werkzaamheden omschreven in artikel 2.1, zal hij daartoe zelf een aparte opdracht moeten geven aan iZi makelaars of een andere leverancier van deze dienst. Voor diensten die iZi makelaars niet zelf verricht, kan iZi makelaars de opdrachtgever behulpzaam zijn bij het vinden van een andere leverancier. iZi makelaars is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij. iZi makelaars is dan ook nooit aansprakelijk voor (eventuele) door deze leverancier veroorzaakte schade.
  10. Voorbeelden van de in artikel 2.9 bedoelde extra diensten zijn: diensten als het verrichten van een bouwkundige keuring, het opstellen van een getekende waardeverklaring, het maken van een taxatie, het opstellen/vervaardigen van het presentatiemateriaal van de betreffende woning, zoals een presentatietekst, foto’s en plattegronden. Voor verkopers van woningen in Amsterdam geldt daarnaast de uitzondering als omschreven in artikel 2.2.
  11. De website Funda.nl biedt steeds meer diensten om de verkoopactiviteiten rond te koop staande woningen te ondersteunen. iZi makelaars streeft er naar om haar bedrijfsvoering zo in te richten dat van zoveel mogelijk van die diensten op Funda.nl gebruik kan worden gemaakt. iZi makelaars is echter op geen enkel moment verplicht die extra diensten te benutten of te faciliteren.
  12. iZi makelaars kan de woning, kosteloos en zonder dat opdrachtgever hier expliciet toestemming voor geeft, inzetten voor promotionele doeleinden om de woning en/of het woningaanbod van iZi makelaars onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Dit op een wijze die iZi makelaars nuttig of wenselijk acht.
 3. Artikel 3 - Verplichtingen en verklaringen van de opdrachtgever

  1. De opdrachtgever is verplicht aanwezig bij de opname van de woning door iZi makelaars en is op dat moment gehouden tot het ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening die hij eerder via de website van iZi makelaars heeft verleend. Daarnaast dient de opdrachtgever zich op dat moment te identificeren. Na deze handelingen geldt de opdracht als door iZi makelaars aanvaard.
  2. Door ondertekening van de in artikel 3.1 genoemde opdracht tot dienstverlening, verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop van de woning en dat hij, als hij de woning niet of met derden in eigendom heeft en/of hij eigenaar van de woning is en een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont, over volmachten beschikt om voornoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten aan te tonen als iZi makelaars. daarom vraagt, bij gebreke waarvan iZi makelaars haar werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst van opdracht mag opschorten of beëindigen.
  3. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is daarom verplicht (potentiële) kopers en iZi makelaars te informeren over de juridische status, bijzonderheden, (bouwkundige) kwaliteit en eventuele gebreken van de te verkopen woning. De opdrachtgever is voorts verplicht om alle overige informatie te verstrekken waarover de opdrachtgever beschikt en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze voor een goede beeldvorming van de koper over de woning van belang is. De opdrachtgever realiseert zich dat hij moet voorkomen dat de koper een onjuiste voorstelling van zaken krijgt.
  4. De opdrachtgever vrijwaart iZi makelaars voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het tekortschieten van de opdrachtgever in zijn verplichting als omschreven in artikel 3.3. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever iZi makelaars voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van iZi makelaars zal worden uitgekeerd te boven gaan.
  5. De opdrachtgever levert de foto’s via de aangesloten vastgoed fotograaf van iZi makelaars en verkooptekst van de woning aan, waarna iZi makelaars deze in de marketingmiddelen plaatst. Voordat deze worden gepubliceerd heeft de opdrachtgever de plicht om alle uitingen met betrekking tot de woning zelf te controleren, deze zo nodig aan te vullen en fouten te herstellen en/of te melden aan iZi makelaars
  6. iZi makelaars behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om door de opdrachtgever aangeleverde foto’s of teksten te weigeren als deze naar het oordeel van iZi makelaars verkoopbelemmerend kunnen werken of naar het oordeel van iZi makelaars aanstootgevend, shockerend of niet gerelateerd zijn aan de te verkopen woning. Daarnaast is iZi makelaars gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging foto’s of teksten aan te vullen of te verwijderen indien dit naar haar oordeel nodig is voor een goede en snelle verkoop van de woning.
  7. Bij de vervulling van haar opdracht gaat iZi makelaars uit van de informatie in het rapport van de woningopname en de informatie die zij van de opdrachtgever verkrijgt. De opdrachtgever dient alle door hem aan iZi makelaars verstrekte gegevens (waaronder zijn eigen contactgegevens) en informatie steeds up to date te houden. Nieuwe relevante informatie moet steeds direct aan iZi makelaars worden doorgegeven. iZi makelaars mag de aan haar verstrekte (contact)gegevens en overige informatie als juist blijven beschouwen tot de opdrachtgever haar schriftelijk of per e-mail nieuwe (contact)gegevens of informatie heeft meegedeeld.
  8. De opdrachtgever weet dat een koper gedurende drie dagen na het ondertekenen van een koopovereenkomst een wettelijke bedenktijd heeft die hem het recht geeft de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Een verkoper (de opdrachtgever) heeft dat recht niet.
 4. Artikel 4 - Einde van de opdracht

  1. De opdracht eindigt op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM of op de wijze zoals omschreven in artikel II.9 van de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers.
  2. Op grond van artikel 6.4 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en artikel II.9 van de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers is iZi makelaars gerechtigd de opdracht terug te geven. In aanvulling daarop of ter (gedeeltelijke) concretisering daarvan geldt dat iZi makelaars de opdracht (ook) mag teruggeven indien de opdrachtgever:
   • niet of niet tijdig aan betalingsverzoeken van iZi makelaars voldoet;
   • tijdens de looptijd van de opdracht de vraagprijs van de woning wil verhogen;
   • aanvragen tot bezichtiging van de woning niet opvolgt;
   • vragen van belangstellenden niet of niet snel genoeg beantwoordt;
   • door iZi makelaars gevraagde stukken niet of niet tijdig aanlevert;
   • geen opvolging geeft aan tips en verkoopadviezen van BRIX IZI terwijl de woning langer dan 1 jaar te koop staat;
   • handelt op een wijze als omschreven in artikel 5.6.
   Ook in geval van teruggave van de opdracht is de opdrachtgever aan iZi makelaars de in artikel 5 omschreven bedragen verschuldigd.
 5. Artikel 5 - Vast bedrag en extra kosten

  1. Als tegenprestatie voor de door IZI Makelaars voor de opdrachtgever te vervullen opdracht, is de opdrachtgever aan IZI Makelaars een vergoeding verschuldigd welke op de site van IZI Makelaars wordt aangegeven inclusief de wettelijk bepaalde omzetbelasting verschuldigd.
  2. De opdracht is ondeelbaar. Om die reden heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van en/of korting op de uit hoofde van de verleende opdracht door hem aan IZI Makelaars verschuldigde bedragen als werkzaamheden, die deel uitmaken van de opdracht, op verzoek van de opdrachtgever niet of niet volledig worden verricht.
  3. Het in artikel 5.1 omschreven bedragen omvat de publiciteitskosten (zoals -maar niet uitputtend- aanmelding in de centrale NVM-computer, plaatsing op www.izimakelaars.nl en Funda.nl, verkoopborden en/of biljetten en digitale brochures) voor het eerste jaar na de datum waarop de opdracht is verleend. Dit met uitzondering van de belastingen, kosten of leges zoals genoemd in artikel 5.5.
  4. Eventuele precariobelasting en/of andere belastingen, kosten of leges die de overheidsinstanties in rekening brengen in verband met de verkoop van de woning, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De daarmee gemoeide bedragen zijn niet inbegrepen in het door de opdrachtgever aan IZI Makelaars te betalen vaste bedrag zoals genoemd in artikel 5.1.
  5. Indien een opdrachtgever overlijdt, hebben zijn nabestaanden geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen of een deel daarvan.
  6. Indien de opdrachtgever iZi makelaars opdracht geeft tot het verkopen van een andere onroerende zaak dan een woning of een appartementsrecht waarvan het gebruiksrecht ziet op een enkele woning, gelden de in deze algemene voorwaarden opgenomen aanvullende afspraken onverkort. In dat geval is de opdrachtgever, naast het in artikel 5.1 genoemde vergoeding.
  7. Het in artikel 5.1 genoemde bedrag is opeisbaar indien en zodra de opdracht via internet is gegeven en via het betalingssysteem van Ideal is voldaan.
 6. Artikel 6 - Beperking aansprakelijkheid

  1. Iedere aansprakelijkheid van IZI Makelaars is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van IZI Makelaars wordt uitbetaald. IZI Makelaars heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten onder de daarvoor gebruikelijke bedingen en met een maximale dekking van 2.500.000,- euro per aanspraak en een maximum van 2.500.000,- euro per jaar.
  2. Iedere aanspraak op IZI Makelaars wegens schadevergoeding moet onverwijld nadat de opdrachtgever daarmee bekend is geworden schriftelijk of per e-mail aan IZI Makelaars worden gemeld.
  3. Iedere aanspraak op IZI Makelaars wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de opdracht alsmede na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn.
  4. IZI Makelaars is steeds bevoegd eventuele schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
  5. De opdrachtgever vrijwaart IZI Makelaars voor aanspraken van derden terzake schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door IZI Makelaars uitgevoerde opdracht, indien en voor zover BRIX IZI daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.
  6. Alle bedingen in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM, de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen IZI Makelaars en haar opdrachtgever, zijn tevens gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders van IZI Makelaars en alle personen die voor IZI Makelaars werkzaam zijn of waren in welke hoedanigheid ook.
  7. IZI Makelaars is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die het gevolg is van het handelen van de opdrachtgever in strijd met artikel 13 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM.
  8. IZI Makelaars is nooit aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door derden die door de opdrachtgever zijn ingeschakeld, waaronder doch niet uitsluitend, een verkoopstylist, een fotograaf, een bouwkundige en een notaris.
  9. IZI Makelaars maakt bij haar dienstverlening gebruik van elektronische middelen zoals, maar niet uitsluitend, e-mail, andere middelen van dataverkeer en een interactieve webapplicatie. Partijen erkennen dat daar risico’s aan kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. IZI Makelaars is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van IZI Makelaars Zowel IZI Makelaars als de opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter voorkoming van de verwezenlijking van voornoemde risico’s. Zonder uitputtend te zijn dient de opdrachtgever daarbij te denken aan het op juiste wijze gebruiken van zijn computer en de daarop ingestelde spamfilter en overige programma’s.
  10. IZI Makelaars is niet aansprakelijk voor een onjuiste of geen vermelding van de betreffende woning en het presentatiemateriaal van deze woning op andere internetsites dan de in artikel 2.1 genoemde internetsites www.izimakelaars.nl en Funda.nl.
 7. Artikel 7 - Voorrangsregel

  1. Indien een door de opdrachtgever geaccordeerde regel voor het gebruik van de website van IZI Makelaars strijdig is met het gestelde in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen IZI Makelaars en haar opdrachtgever, gaan de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen IZI Makelaars en haar opdrachtgever voor.
 8. Artikel 8 - Aanpassing voorwaarden

  1. IZI Makelaars is gerechtigd om haar Verkoopvoorwaarden IZI Makelaars op elk door haar gewenst moment te wijzigen.
  2. Indien IZI Makelaars een wijziging als bedoeld in artikel 8.1 doorvoert, is zij verplicht de opdrachtgever daarover te informeren.
  3. Indien de opdrachtgever de wijziging niet wil accepteren, heeft hij het recht de opdracht in te trekken. Doet hij dat niet binnen twee maanden nadat de in artikel 8.1 genoemde wijziging aan hem is meegedeeld, dan zijn de gewijzigde Verkoopvoorwaarden IZI Makelaars van toepassing op de overeengekomen opdracht met ingang van de datum waarop voornoemde wijziging aan de opdrachtgever is meegedeeld.